Szent Antal nagykilenced – VI kedd

Szent Antal nagykilenced – VI kedd

Elmélkedés: Szent Antal szívtisztaságáról
Isten előtt legkedvesebb erény a szívtisztaság. Ez a szép erény megkülönbözteti az embert és mintegy angyallá teszi emberi testben. Szent Antalt a legnagyobb mértékben ékesítette a szent tisztaság. Az anyaszentegyház ezért liliommal, a tisztaság jelképével tünteti ki Szent Antal képeit, szobrait. Ő mindig igen féltékeny volt ezen legdrágább kincsére. De nem a maga erejében bízott, hanem egyedül csak Isten kegyelmében. Ennek erejével és a kitartó ima hatalmával távol tudta tartani magától a tisztátalan lélek minden kísértéseit. Az édes Jézus annyira szerette Szent Antal szívtisztaságát, hogy egy ízben kisded alakjában a karjára szállt le, s mintegy enyelgett vele. Így tüntette ki őt, aki most az angyalok és szüzek társaságában dicsőíti az isteni Bárányt a mennyei paradicsomban.
Fontold meg, keresztény lélek, hogy neked is becsülni és őrizni kell magadban a szívtisztaságot. Bármily állapotban vagy is, kerülnöd kell mindent, ami a hatodik isteniparancsolat ellen volna. A gonosz lélek leginkább tisztátalanságra csábítja a figyelmetlen lelket.
Vizsgáld meg magadat, nem vetkeztél-e tisztátalan gondolatok, harag, vagy cselekedetek által?
Ha netalán úgy volna, imádkozzál a szűztiszta Szent Antalhoz, hogy megmentsen e bűnöktől.
Fogadd meg, hogy a mai nap folyamán gondosan kerülni fogod a kétértelmű beszédeket és tréfákat, valamint a káromkodást is.

Fohász Szent Antalhoz
Oh dicsőséges Szent Antal, ki szívtisztaságod által méltó voltál karodra venni az isteni kisdedet, hallgasd meg bűnös tisztelődnek hozzád való könyörgését. Hathatós közbenjárásod által távoztass el tőlem minden tisztátalan kísértést és erősítsd lelkemet, hogy gondolataimban, szavaimban és tetteimben híven őrizkedjem mindentől, ami lelkemet beszennyezhetné. Különös oltalmadba ajánlom magamat e mai napon, alázatosan kérve tégedet, hogy a test, világ és az ördög kísértései ellen sikeresen küzdhessek, s ezáltal méltóvá legyek a te pártfogásodra és Isten kegyelmére. Amen.

error: Content is protected !!