Márton Áron boldoggá avatásáért ajánlották fel az úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen

Márton Áron boldoggá avatásáért ajánlották fel az úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen

Két kerek évfordulót ünnepeltek az udvarhelyszéki és a távolabbról érkezett zarándokok a székelyudvarhelyi, hagyományosan szabadtéri úrnapi szentmisén: 170 éve tartják jelenlegi helyszínén az Oltáriszentség főünnepét, és 70 évvel ezelőtt Isten szolgája, Márton Áron püspöknek itt végződött a börtön előtti főpásztori körútja – sok százan imádkoztak mielőbbi boldoggá avatásáért.

Csütörtökön reggeltől ének-, ima- és csengettyűhangok kísérték a körmeneti lobogók alatt érkező gyalogos keresztalják útját a Márton Áron térre. A nyári hőség ellenére a főesperesi kerületből is sokan elzarándokoltak, és vettek részt az Oltáriszentség főünnepének liturgiáján.

Fotó: Barabás Ákos

Az Eucharisztiát és a katolikus értékeket felmutató Úrnapján a legszentebb áldozatot együtt mutatta be a kerület papjaival és a szerzetesekkel Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, aki a szentmise elején áldást kért a két új körmeneti lobogóra, amelyek a hívek csoportjának adományaiból készült. Derzsy András pedig emlékeztetett a hetven évvel ezelőtti Márton Áron püspök által celebrált szentmisére, illetve körmenetre, kérve, hogy imádkozzunk buzgón mihamarabbi boldoggá avatásáért. Szeretetben, egységben, tanúságtevőn Az ünnep szónoka, Urbán Erik, a megszentelt élet intézményeivel megbízott érseki helynök, ferences tartományfőnök kiemelte: Jézus Testének és Vérének ünnepén kilép a tabernákulumból, és felragyog köztünk az élő Krisztus. Őseink hagyományához ragaszkodva gyűlünk össze ilyenkor, körmenetet tartunk, de ha ebben nincs élet, pusztán hagyománytisztelet. Kérdezzük meg tehát először magunktól, hogyan épül jelenlétünk Isten szavára? Álljunk meg az Oltáriszentség előtt, és kérdezzük meg, mit akar a Jóisten velünk, családjainkkal, Székelyfölddel, a Kárpát-medencében? Építsük Isten szavára, tegyük élővé azt a gazdag örökséget, amely stabilitást ad identitásunkhoz. Vizsgáljuk fölül ugyanakkor kapcsolatunkat az Oltáriszentséggel, és ne hagyjuk, hogy elfogyjon a lelkiség belőlünk, világunkból. Egyházfenntartó és -formálókként, Isten szent népeként tetteinkkel és egymásra figyelve tegyünk tanúságot hitünkről a hétköznapokban is.

Fotó: Barabás Ákos

Eucharisztikus körmenet

A kikerülés alkalmával mindig ugyanoda ér vissza menet, ahonnan kiindult. Az egyházi év egyik legnagyobb kikerülése az eucharisztikus körmenet, amikor az oltáriszentséget viszik ünnepélyes menetben. Az udvarhelyi körmenet a Márton Áron térről a Városháza téren a négy égtáj felé elhelyezett úrnapi lomboltárok irányába haladt, amelyeket idén is a Mária Légió és a nőszövetség tagjai ékesítettek fel. Az úrmutató előtt a virágszirmokat hagyományosan az idén elsőáldozott gyermekek hintették.

Fotó: Barabás Ákos

A sátoroltároknál stációt tartva evangéliumot olvastak, imádkoztak, valamint áldást kértek a településekre és azok lakóira. A kikerüléssel ugyanakkor jelezték az emberi élet zarándok voltát és kifejezték közösségi jellegét, megjelenítve az igényt: amit bensőnkben vallunk, arról külső és közös magatartásunkban is tanúságot kívánunk tenni.

Küldjön munkásokat aratásába!

Te Deum és szentségi áldás után Mátyás Károly főesperes-plébános köszönetet mondott a főpásztornak, és felköszöntötte pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmával. Jakubinyi György érsek kifejezte: az utolsó vacsora termében Jézus két szentséget alapított, az Oltáriszentséget és az egyházi rendet, amelyeket összekötötte a szeretet parancsával. Csak ott van érvényes Oltáriszentség, ahol érvényes áldozatbemutatás van, amit csak felszentelt pap végezheti. Legyünk hálásak a papi hivatásokért! – hangsúlyozta az érsek.

Fotó: Barabás Ákos

„Nagy paphiány van, Erdélyországban is mint egész Európában, egyharmadára csökkent a harminc évvel ezelőttihez képest a szeminaristák száma. Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” A köszönetek rendjén a főesperes hálát mondott a szónoknak, a világi elöljáróknak, a szentmise és körmenet énekeit éneklő kórustagoknak, kántoroknak és mindenkinek, aki közreműködött, hogy kegyelmet osztó, áhítat keltő, szép ünnep legyen az Úrnapja. A hivatások évében tartott szentmisével, körmenettel és a liturgikus szerepű szentségi áldással vette kezdetét vidékünkön a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus harmadik előkészületi éve.

Megjelent: https://szekelyhon.ro/aktualis/marton-aron-boldogga-avatasaert-ajanlottak-fel-az-urnapi-bucsut-szekelyudvarhelyen

error: Content is protected !!