Amint tisztul a test, úgy tisztul a lélek is – Ferenc pápával nagyböjtben

Amint tisztul a test, úgy tisztul a lélek is – Ferenc pápával nagyböjtben

Nagyböjtben a Katolikus.mán Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójának elmélkedéssorozatával lehet lélekben is készülni az ünnepre. A Szentatya romániai látogatása kapcsán a sorozat témaköre Ferenc pápa nagyböjti üzenetei köré épül.Ha felkeltettük érdeklődésedet kérünk kövesd oldalunkat és egy megosztással segítsd cikkeink minél nagyobb körben való terjedését. Köszönjük! (a szerkesztők)

Az előző rész:

„Közösségeinkben is egyre inkább kihűl a szeretet. Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításomban igyekeztem leírni e szeretet hiányának legnyilvánvalóbb jeleit. Ezek: az önző lustaság, a terméketlen pesszimizmus, az elszigetelődés és a folytonos testvérháborúk kísértése, a világias gondolkodás, ami arra vezet, hogy csak a látszattal foglalkozzunk, és így lehűtsük a küldetésünk hevét.”
(Ferenc pápa 2018-as nagyböjti üzenetéből)

Tizenkilenc éve élek kolostorban, természetesen előtte sem volt számomra ismeretlen a böjt. Ahogy telnek az évek, egyre inkább szükségét érzem a böjtnek. Magamnak így fogalmazom meg: amint tisztul a test, úgy tisztul a lélek is. Kihívás mindig számomra a böjt, olyan mint amikor az ember a pusztában van, ahol ki van szolgáltatva számtalan váratlan kihívásnak, kellemetlenségnek. Azonban nagy igazság van abban a kínai közmondásban: „Ami nem öl meg, az megedz.”. Igaz ez a lelki életben is. Szent Ferenc életében nagy hangsúlyt fektetett a böjtölésre, azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy a testvérekkel szemben nagyon humanitárius volt a böjtölést illetően. A tökéletesség tükre legendagyűjtemény 27. fejezetében olvashatjuk a következőket:

„Ez a testvér (egy újonc), de meg a többiek is valamennyien csak kevéssel előbb tértek az Úrhoz, s emiatt módfelett sanyargatták testüket. Ezért szent Ferenc az étkezés végeztével így kezdte őket oktatni: »Drágalátos testvéreim, azt ajánlom nektek, hogy ki ki vessen számot természetével. Hiszen könnyen lehetséges, hogy egyikőtök kevesebb étellel beéri, mint másikotok. Én tehát semmiképpen nem akarom, hogy akinek természete többet kíván, ahhoz legyen köteles igazodni, aki kevesebbel beéri. Ellenkezőleg azt kívánom, hogy mindenki legyen tisztában természetével s adja meg testének, amire szüksége van, hogy az zavartalanul tudjon szolgálni a léleknek. Mert nemcsak a sok evést kell kerülnünk, mint testünknek és lelkünknek veszedelmét, hanem a túlzásba vitt böjtöt is. Annál inkább kerülnünk kell, mert Isten könyörülő szeretetet akar és nem áldozatot«. Azután még hozzáfűzte: »Amit pedig az imént tettem, drágalátos testvéreim, hogy szeretetből együtt ettem ezen testvérünkkel, hogy ne röstelljen magánosan enni, azt inkább a helyzet kényszerűségétől és szeretettől ösztönöztetve tettem. Kijelentem azonban, hogy máskor nem fogok így tenni, mivel nem egészen szerzeteshez illő és nem is dicséretes dolog. Azt akarom tehát, és ezennel meg is parancsolom mindnyájatoknak, hogy szegénységünkhöz képest illő módon gondoskodjatok testetekről«”.


Illusztráció – Fotó: Medium

Ferenc úgy viselkedett testvéreivel szemben, ahogy egy igazi édesanya gondoskodik gyermekeiről, senkit sem kényszerített semmire, útját mégis mind többen követték, látva, hogy az járható. Nagyszerű vonása: a hitelesség. Ez kell vezéreljen engem is szerzetesként, hogy amit vállalok, azt hitelesen tudjam tenni, nem öncélúan, nem pillanatnyi célokat szolgálva, hanem hosszú távú önnevelésre készít fel, amelyet szeretetből teszek azért, Aki meghívott engem.

Az elkövetkező héten nagyböjti gyakorlatként még nagyobb odafigyeléssel gyakoroljuk a következőket, és ezen gyakorlatok áhítatos végzésével válaszolunk Szentatyánk, Ferenc pápa meghívására, amelyet a már idézett üzenetében fogalmazott meg.

  1. Ha több időt szánunk az imádságra, lehetőséget adunk a szívünknek, hogy felfedezze azokat a titkos hazugságokat, amelyekkel önmagunkat csapjuk be, és hogy végre Istennél keressünk vigaszt. Atya, aki azt akarja, hogy gyermekei éljenek, Ő a mi Atyánk, aki az életet akarja számunkra. Egy fél órát maradjunk csendben, nem könnyű, talán elsőre érdemes kevesebbel kezdeni, és tudatosítsuk, hogy Istennel és Istenben akarunk jelen lenni. A csend megszólal és megmutatja és megmondja, hogy a következő gyakorlatot hogyan végezzük.
  2. A csend beszél, tovább elmondja, hogyan böjtöljünk. A böjt elveszi az erőt az erőszakból, jelentős alkalmat szolgáltat rá, hogy lélekben növekedjünk. A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a felebarátaink iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egyedül képes betölteni éhségünket.
  3. Végül az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá váljék mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10). Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogyne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb Ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben? Szép lassan rájövök arra, hogy minden amit birtoklok nem az enyém és azt, amit az Úr adott, azzal felelősséggel kell gazdálkodnom, vagyis nem a feleslegből kell adakoznom, hanem azon kell elgondolkoznom, hogy a tisztességesen megszerzett javakból, mennyit tartsak vissza megélhetésem részére és a többivel körültekintéssel alamizsna formájában jótékonykodjak.

Fölséges és dicsőséges Isten támogass bennünket a nagyböjtben. Támogass bennünket, hogy csendes odafigyelésünkben észrevegyük mások könnyeit. Támogass, hogy jót tudjunk mondani másokról, áldást tudjunk mondani felebarátainkra. Támogass bennünket, hogy ma jobban tudjunk szeretni, mint tegnap. Támogass, hogy javainkat felelősséggel tudjuk megosztani a rászoruló testvéreinkkel, minden szolgálatunkat a Te neved dicsőségére tegyünk. Ámen

Megjelent: https://katolikus.ma/amint-tisztul-a-test-ugy-tisztul-a-lelek-is-ferenc-papaval-nagybojtben/

Urbán Erik OFM

error: Content is protected !!