Tíz gyertya

Tíz gyertya

 Karácsony szentestje van 2001-ben, – a szécsényi kolostor, (ahol ujjoncévemet töltöttem) kápolnája megtelik szerzetsekkel. Érezhetően ünnep van a szerzetesközösségben. Karácsony ünnepének első esti dicséretét énekeljük. Az a szokás, hogy e zsolozsma keretében a legfiatalabb testvér, aki abban az évben én voltam meghirdeti karácsony szent ünnepét, majd a magiszter kérésére néhány szóban buzdítottam a testvéreket. Pontosan már nem tudom, hogy karácsony ünnepét hogyan bontottam ki, de egy mozzanatra igen és ez a lényeg volt: A Titkot szemlélve, vagyis „Jézus Krisztus, az örök Isten és az örök Atyának Fia, legkegyesebb eljövetelével megszentelni akarván a világot, a Szentlélektől fogantatván, és a fogantatása után kilenc hónap elteltével, a júdeai Betlehemben Szűz Máriától megszületett és emberré lett” – legyünk chirstoforusok vagyis krisztushordozók testünkben. Miután az esti dicséretet a kápolnában befejeztük, mint a legfiatalabb énekeltem: „Aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten őbenne!”, amelyre mindannyian felelték: „Ámen! Alleluja!” A jászlat a Kisdedet ábrázoló szoborral két testvér vállára vette, majd karácsonyi énekeket énekelve közösen átvonultunk a kolostor „ünneplőbe öltözött” ebédlőjébe.

Szent Ferenc atyánk az ünnepek ünnepének tartotta a karácsonyt, vagyis a Megváltó születésének ünnepét. Meghagyta testvéreinek: „Azt akarom, hogy ezen a napon még a falak is húst egyenek, s mivel ezt nem tehetik, legalább kívülről kenjék be azokat. Azt is elrendelte, hogy bőséges alamizsnát adjanak a szegényeknek, és kérte a gazdákat, hogy Jézus jászlánál hűségesen szolgáló jószágok utódai e napon dupla adag takarmányt kapjanak”. De mielőtt közösen elfogyasztottuk volna a vacsorát az ebédlőben felállított karácsonyfát és a Kisded jászlát körülállva imádságképpen az ünnephez kapcsolódó tíz könyörgést mondtunk el, mindegyik végén meggyújtva egy-egy szál gyertyát és a fenyőfa köré helyeztük a jászol elé.

            Ezen könyörgések végzése nem csak a szerzetesek kiváltsága, hanem egy kis módosítással családonként el lehet végezni a liturgiát. Lelkünknek szüksége van az effajta szertartásokra, hogy minél inkább ráhangolódjunk Karácsony titkára. Minden kedves Olvasónak áldott, békés Karácsonyt kívánok!

U.E.OFM

A cikk a Hargita Népe napilap 2017. 12. 21. számában jelent meg

 

A szertartás menete a következő: A család a karácsonyfa köré gyűlik.  A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról.
ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…
CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

Könyörgések, melyet egyes családtagok olvashatnak:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Közösen válaszoljuk: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a pápáért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
Egymás köszöntése…A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak!
error: Content is protected !!