Évvégi hálaadó szentmise

Évvégi hálaadó szentmise

Karácsony nyolcadában vagyunk, amikor is anyánk az egyház Karácsony titkáról nyolc napon át összefüggésben elmélkedik Istennek az emberek iránt tanúsított szeretetéről, arról, amely Jézus Krisztusa irgalmas arcában nyilvánult meg az idők teljességében. Ugyanakkor a mai napon Szent szilveszter pápa emléknapja is van, aki huszonkét évig volt pápa, 314-től 335-ig. Pápaságának egyik legfontosabb teendője volt, hogy miután az egyház megszabadult Nagy Konstantin idejében az üldözésektől, megszervezze az egyházi életet Rómában. Szilveszter pápa ünnepe, amely egyben a polgári év utolsó napja is, a hálaadás napja az esztendő ajándékaiért is. Segítsen bennünket szilveszter pápa, hogy ez az este méltó legyen a hálaadásunkhoz. Számot vetünk, visszanézünk az eltelt évre, kicsi és nagy, idős és fiatal egyaránt. Nem csak belső igénye az embernek, hogy köszönetet mondjunk, hálát adjon, hanem igazságos is, hogy Istennek is megköszönjük és hálát adjunk az elmúlt évért. Szent Pál figyelmeztet bennünket “Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.” (1Kor 10,31). Karácsony után ne felejtsük el a lényeget, a hálás lelkületet. A hála a szív emlékezőtehetsége – mondja a bölcs. A hála ellensége a kevélység, nagyképűség, vallási felsőbbrendűség, büszkeség, gőg. Segítője, megőrzője a gyakori ima. Amikor Istent dicsérem, megőrzöm a szívem és a szemem érzékenységét az ő csodáira. Segítségével nem képzelek magamról sem többet, sem kevesebbet, mint amennyi vagyok. Elkerülöm az elbizakodottságot és a kétségbeesést. A konkrét élmények szemlélésében megérezzük, kik vagyunk tulajdonképpen és mi a lényegünk. Számba vesszük melyek voltak életünk legfontosabb eseményei, és azok Isten nagyobb dicsőségét szolgálták-e, vagy a magunk dicsőségét hajkurásztuk, akár mások szenvedése árán is? A kérdéseket vonatkoztathatjuk egészen személyesen önmagunkra, de a kegyhely életére is: Mi történt a csíksomlyói kegyhelyen? Az elmúlt év folyamán a kegyhelyre zarándoklók sokan bővelkedtek a szeretett gyakorlati, kézzelfogható jeleivel amikor adakoztak: a Szent Erzsébet-i karitász gyűjtésre, az úgynevezett Péter fillérek által – a Szentatya céljaira, a missziókban dolgozók javára, a ferences fiatalok képzésére, a húsvét alkalmával a szent sír díszítésére, a Mária-rádió támogatására, családpasztoráció támogatására, illetve a vasárnapi perselyezések keretében adományaikkal segítették a kegyhely fenntartását. De gondolok itt a kegytemplom gondos rendben tartására és díszítésére, a búcsúk utáni nagytakarításokra, a szentmisékre való előkészítésekre, a kántori teendők lelkiismeretes ellátására és az abban való besegítésre, a gyerek és felnőtt énekkarokban való részvételre, az rendezőurak tevékenységére, konyha vezetésére, a kolostor alkalmazottainak az áldozatos munkára, s nem utolsó sorban rendtársaim lelkipásztorácios és adminisztrációs tevékenységére. Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit Isten nagyobb dicsőségére és kegytemplomunk, szerzetes közösségünk érdekében tett a krisztusi szeretet jegyében. Jó tudni, hogy vannak emberek, akikre lehet számítani… A lelki tevékenységek között a látványosabbak a liturgikus tevékenységek, ezek közé tartozik a szentmiseáldozatok bemutatása, a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatása. Gondolok itt a keresztelőkre, amiből az idén 49 volt. A házasságkötésre, amiből 51 volt. Továbbá egy pap és egy diakónusszentelés és egy szerzetesi örökfogadalom is volt a kegytemplomban. Ha számvetésnél tartunk, akkor még említést tehetünk a különböző lelkiségi tevékenységekről, amit Isten kegyelméből az idén is sikerült megvalósítani: Betegek, idősek zarándoklatát, A nagyböjti Triduumot, Szent Antal, nagy-kilencedet, Szent Antal ünnepén a gyermekek megáldását. Továbbá sikerült szépen megszervezni a pünkösdi nagy búcsút, Egyre többen jönnek ezért fokozottabb odafigyelésre, szervezettebb együttműködésre lesz szükség a jövőben, hogy az ünnep szép és méltóságteljes legyen amely mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javát szolgálja. Megünnepeltük a kegytemplom búcsúját, Sarlós boldog asszony ünnepén, e napon tartottuk a főegyházmegye területen élő szerzetesek és szerzetesnők zarándoklatát a Megszentelt élet éve alkalmából. Az őszi Mária neve búcsú keretében Érsek Úr bezérta a Jubileumi Mária-évet. A hívek, – azzal együtt, hogy Mária Neve búcsúja is volt, – több ezres létszámban vettek részt. Érezhető volt a hívek lelkesedése, a Szűzanya iránti tisztelet kiteljesedése. Legyen továbbra is a Szűzanya a székely népnek oltalmazója, védelmezője és örökös reménysége. Advent harmadik vasárnapján Érsek atya megnyitotta kegyhelyünkön az Irgalmasság Szentévét és egyben az Irgalmasság kapuját. Legyen az Irgalmasság szentéve és az Irgalmasság kapuján való átlépés lelki gazdagodásunkra, megtapasztalva Isten irgalmasságát tudjunk kiengesztelődni felebarátainkkal, önmagunkkal, a teremtett világgal. Minden hónap első szombatján ünnepélyes Mária köszöntő és gyertyás körmenet van, hála Istennek sokan jönnek, és hiszem azt, hogy a sok szív egyetlen imádsággá összeforrva, nagy hatással száll fel ajkunkról a mindenható Istenhez. A kulturális események és a nagyobb munkálatok közül meg kell említenünk Kiss Ulrich jezsuita szerzetes Egyház és pénz: Isten fizesse! címmű előadását, a Molnár-duó koncertjét, Egyház- és népzenei értékek, misztériumjáték előadása Csíksomlyó kincstárából, Szerzetesek útja címmel kiállítás nyílt a csíksomlyói kolostorban, befejeződött az orgona javítása, korszerűsítése, az orgonaszentelés alkalmával orgonakoncert volt, megtörtént a kegytemplom sekrestyéje padlózatának a kicserélése, Hármashalom-oltár renoválása, a templomtornyok festésének felújítása, a pünkösdi búcsú előtt elhelyezték a kegyhely térplasztikáját a kegytemplom parkolójában, a jubileumi Mária év alkalmából a Csíki Székely Múzeumban: „A csíksomlyói Mária-szobor 5oo éve. Mária-tisztelet Erdélyben.” címmel kiállítást szerveztünk képekből, szobrokból és más szakrális tárgyakból, amelyeket egyenként a Szűzanya iránti szeretet és tisztelet ihletett. Befejezésül annyi van hátra, hogy a mindenható Istennek és a boldogságos Szűz Máriának köszönetet mondjunk minden segítségért, áldásért és azért, hogy megmentett minden bajtól, eredményessé tette és megáldotta munkáinkat. Minden szolgálatunk legyen Isten nagyobb dicsőségére és a boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A következő két csendes percben, hogy a mai este személyes legyen, köszönjük meg amit meg kell köszönni, amiért hálát kell adni a Jóistennek és felebarátaimnak ill. ha szükséges kérjek bocsánatot az Istentől és felebarátaimtól.
error: Content is protected !!