Királyné, arannyal átszőtt ruhában

Királyné, arannyal átszőtt ruhában

   Egy éven át jubileumi évet ültünk a csíksomlyói kegyhelyen abból az alkalomból, hogy körülbelül 500 éves a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária kegyszobra. A csodás imameghallgatásokról tanúskodnak ma is a templomban elhelyezett fogadalmi tárgyak és hálatáblák. A kegyszoborról számos metszet, festett kép és faragott szobor készült. Tiszteletének napjainkban is élő meg nyilvánulásai között a pünkösdszombati búcsú a legismertebb. De nemcsak a nagybúcsú idején járnak zarándokok a kegyhelyre, hanem az egész év folyamán élő a kegyhely és környéke. Imádkozni és csodálkozni, kérni és hálát adni, a teljes búcsú elnyerésével járó kegyelmeket elnyerni. A jubileumi Mária-év lehetőséget adott arra is, hogy ne csak a kegyhelyen ünnepeljük, hanem a kegyszobor másolatával elzarándokoltunk egy-egy helyre, ahol a hívek összegyűlve égi anyánkat, Csíksomlyó Csillagát köszöntötték, kérték az ő közbenjárását.
    Ezeknek a zarándoklatoknak volt egy másik oldala is: a jó édesanya ugyanis nemcsak azt várja el, hogy őt meglátogassák, szentélyében felkeressék, hanem elmegy és megnézi az ő gyermekeit. Ha látogatjuk édesanyánk szentélyét, egyszer csak Erzsébettel mi is felkiáltunk: „Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?” (vö. Lk 1, 39–56). Miközben az Úr anyja látogat el hozzánk, azt fogjuk tapasztalni, hogy maga az Úr Jézus költözik be közösségeinkbe, és lakást vesz nálunk. Miért nem az édesanya? Ő is, de a Szűz annyira alázatos, hogy a háttérben tud maradni, és az ő Szent Fiát adja nekünk, meghagyva, amit a kánai menyegzőn mondott: „Tegyetek meg mindent, amit a fiam mond” (vö. Jn 2,1–11). Ezen a ponton idézzük újra emlékezetünkbe a jubileumi Mária-év pünkösdszombati szentmiséjének üzenetét, amelyet Jakubinyi György érsek atya mondott: „A Szűzanyának ezt az üzenetét, hogy »Tegyetek meg mindent, amit fiam mond«, ma, a 21. században és most a Csíksomlyói Szűzanya kegyszobrának 500. évfordulóján, a jubileumi Mária-évben így foglalhatjuk össze: legyünk hűek őseink szent hitéhez és erényeihez, vagyis legyünk hűek katolikus keresztény szent hitünkhöz, legyünk hűek nemzetünkhöz és szülőföldünkhöz, legyünk hűek anyanyelvünkhöz és anyanyelvi kultúránkhoz! Ez a három mind alapvető keresztény erény”. Nem mellékes az sem, hogy mindemellett tudatosítsuk önmagunkban és terjesszük a Csíkomlyói Segítő Szűz Mária tiszteletét, amely a keresztény Európa egységének jelképe lett /vö. Katolikus lexikon/.
    
    Hordjuk magunknál a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária kegyszobrát ábrázoló képet, és gyakran kérjük a közbenjárását: „Üdvözlégy, Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó anyja! Íme, kegyszobrod elé térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas, jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel! Bizalommal jöttem ide, mint édes, jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy oltalmadba, és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon! Hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől, légy betegségemben ápolom és halálomkor vigasztalóm! A te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindannyiunk számára a Mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban. Ámen. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária könyörögj érettünk!”
U.E.OFM
error: Content is protected !!