Három, mégis egyre mutat

Három, mégis egyre mutat

Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik, egyben ilyenkor új pasztorális évet hirdetnek.

Világegyházban: Szerzetesek éve.Ferenc pápa, aki mint Szent Péter utóda de egyben mint szerzetes is, a 2014-2015-os egyházi évet a szerzetesek évének szenteli. Ez az év 2014. november 30-án, advent első vasárnapján kezdődik, és Jézus templomban való bemutatásának ünnepén, 2016. február 2-án zárul.Ez alkalomból levelet irt és teljes búcsút engedélyezett. A szerzetességre irányítja figyelmünket. Egyeseknek ez az év utat és életformát formát, másoknak jel, jelzőtábla az isten felé vezető úton. Részlet Ferenc pápa leveléből: „Miután meghallgattam a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának véleményét, ezen év fő céljául ugyanazt tűztem ki, amit Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg az egyház számára a harmadik évezred kezdetén, bizonyos értelemben megismételve azt, amit már a Vita consecrata kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdításában leírt: „Nemcsak dicsőséges történelmetek van, amelyet fel kell idéznetek és el kell mesélnetek, hanem hosszú történelem áll előttetek is, amelyet még építenetek kell! Tekintsetek a jövőbe, amely felé a Szentlélek indít benneteket, hogy továbbra is csodálatos dolgokat vigyen végbe általatok!”  
 
– Főegyházmegyénkben: Szórvány éve.Az új pasztorális évnek a mottója: „Elmenni a határokig!”, célja közösen keresni, hogy mit kell tennünk, mit kér Isten tőlünk ott, ahol most élünk, továbbá megosztani tapasztalatainkat, örömeinket és a jövőre vonatkozó javaslatainkat. Ferenc pápa buzdítását tartsuk szem előtt: megmaradni Jézusban, megélni a keresztény hovatartozásunk örömét, elmenni a határokig! De oda kell figyelnünk azon családokra is akik ugyan meg lettek keresztelve, de nem vagy csak néhányan gyakorolják hitüket meggyőződésesen, akik kiállanak a keresztény értékek mellett, de a családban ők is szórványban élnek!
Jellemezze közösségeinket az, amit egy római történetíró szerint a keresztények életét látva a pogányok ezt mondogatták egymás között: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!”
 
– Kegyhelyünkön: Mária éve. Csíksomlyói kegyhelyünkön Jubileumi Mária Évet hirdettünk abból az alkalomból, hogy a Csíksomlyói Szűzanya kegyszobra 500 éves. A jubileumi évet meghírdető iratban olvassuk: „„A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltárszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A körülbelül ötszáz éves, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült. Alkotója ismeretlen. Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tartja Szent Fiát, a világ Megváltóját. 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök idején az egyház «Csodatevő, segítő Szent Szűz»-nek nevezte el.
Nagy tekintélye van a csíksomlyói kegyhelynek a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. A Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom a kegyhelyen erőt és reményt adott és ad a kegyhelyre zarándoklóknak: székely népünk és a világ magyarságának a csíksomlyói kegyhely lett a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyája, oltalmazója és továbbörökítője mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza”.
Miért van szükség a pasztorális évekre? Azért mert az a sok kegyelmet amelyet kapunk csak részletekben vagyunk képesek befogadni emberségünkből kifolyólag. Ezért fontos, hogy egy-egy rész kiemeljünk és arra az év kegyelmi hatásaira figyeljünk és azt befogadjuk.
Három pasztorális év, de mindhárom év ugyanarra az Jézusra mutat, akinek először a béketűrését ismertük meg, majd az idők végén királyi méltósága lesz nyilvánvaló.
Urbán Erik OFM

error: Content is protected !!